ผู้จัดการที่ดีต้องมีทักษะในการพูดหรือประสานงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการ

ในหนึ่งหน่วยงานหรือฝ่ายงานจะต้องมีหัวหน้าหรือผู้จัดการเป็นผู้ควบคุมกิจการงานทุกอย่าง รวมถึงการควบคุมบุคคลที่อยู่ในส่วนงานนั้นๆ  เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติหน้าที่บางอย่างหรือบรรลุเป้าหมายกลุ่มเฉพาะ ผู้จัดการอาจเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ พวกเขาพบเห็นได้ทั่วไปใน บริษัท ต่างๆ แต่สามารถพบได้ในทุกสถานการณ์ที่มีความต้องการผู้นำเพื่อเป็นหัวหน้าโครงการแต่ละโครงการ ซึ่งในการจัดการไม่ว่าจะเป็นงานบุคคลหรือโครงการนั้นจำเป็นจะต้องมีความเป็นผู้นำที่สูงมาก เพื่อพัฒนาทีมให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งด้วยภาระหน้าที่ทั้งหมดจะทำให้คุณมีรายได้จากตำแหน่งนี้ค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน 

หน้าที่หลักของผู้จัดการทั่วไป 

  1. วางแผน ควบคุมงานทั้งหมด 

เรียกว่าแทบจะทำครอบคลุมหมดทุกอย่างในองค์กร ตั้งแต่การวางแผนงาน การควบคุมการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ การทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรตามที่ได้กำหนดเอาไว้ จะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการทั่วไปทั้งสิ้น

  1. ดูแลความเรียบร้อยของพนักงาน

เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทั่วไปที่ต้องดูแล ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการทำงาน การดูแลความประพฤติของพนักงาน การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ การตัดเตือน รวมถึงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรด้วย เป็นต้น

  1. ดูแลสวัสดิการของพนักงาน

การทำงานย่อมต้องมีสวัสดิการทุกองค์กร ดังนั้นการจะพิจารณาว่าพนักงานคนไหนที่ได้รับสวัสดิการดีหรือไม่ จะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการทั่วไปที่ต้องดูแล

  1. ดูแลการสมัครงาน

หากทางบริษัทจำเป็นต้องหาบุคลากรมาเพิ่ม ก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทั่วไปที่ต้องเลือกบุคลากรเข้ามา ตั้งแต่การสมัคร การสัมภาษณ์ หรือทั้งหมดนั่นเอง

  1. การแก้ไขปัญหาในองค์กร

ปัญหาที่พบเจอได้บ่อยในการทำงานในองค์กรก็คือ ปัญหาระหว่างองค์กรกับลูกค้า ที่จะเป็นปัญหาสำคัญที่สุด ดังนั้นผู้ที่จะ สมัครงาน general manager จะต้องสามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้ดีพอสมควร เพื่อให้การองค์กรเดินหน้าต่อไปได้

  1. ดูแลบัญชีรายรับ จ่ายขององค์กร 

ในการเบิกจ่ายสินค้าต่างๆ ในองค์กร ผู้จัดการทั่วไป จะเป็นผู้ดูแลที่สำคัญที่สุด รวมถึงการเบิกจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานในองค์กรด้วย

ผู้จัดการที่ดีจะต้องทักษะการสื่อสารและประสานงานที่ดี

ในทางราชการได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ว่า การประสานงาน หมายถึง “การจัดระเบียบวิธีการทำงาน เพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ไม่ทำให้งานซ้อนกัน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ำกัน ทั้งนี้เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์การนั้นอย่างสมานฉันท์ และมีประสิทธิภาพ”

ส่วนทางธุรกิจนิยมที่จะให้ความหมายว่า การประสานงาน หมายถึง ” การติดต่อสื่อสารให้เกิดความคิดความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้ สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะต้องกระทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมานฉันท์เพื่อให้งาน ดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดการทำงานซ้ำซ้อน ขัดแย้งหรือเหลี่อมล้ำกัน” นั่นเอง

ผู้บริหารที่เก่งจะต้องมีทักษะในการสื่อสาร เพราะการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากในการทำงาน ไม่ว่าการเขียน , การพูด และ การฟัง ในการที่คุณเป็นผู้จัดการ ผู้นำในทีม คุณจะต้องเป็นตัวกลางการสื่อสารเชื่อมต่อระหว่าง ทีมงาน กับ ผู้บริหารระดับสูง คุณจะต้องติดต่อประสานงาน ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ระดับเริ่มต้นจนถึงหัวหน้าแผนก รวมถึงซีอีโอ ด้วยการสื่อสารหลายช่องทาง อาทิเช่น อีเมล์, ไลน์, โซเชียล, โทรศัพท์ รวมถึงการ พรีเซ็นท์งาน , การประชุม หรือ การพูดคุยส่วนตัว

คุณจะต้องสร้างความไว้ใจให้กับทีมงานเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย ปลอดภัยในการแชร์ข้อมูลกับคุณ เช่น เปิดห้องไว้ตลอดเวลา ทีมงานสามารถเข้ามาคุยเรื่องงาน ปรึกษากับคุณได้ตลอดเวลา หรือจะเปิดกลุ่มคุยในไลน์ไว้คุยงาน ส่งสติเกอร์บ้างเพิ่มความผ่อนคลาย รวมถึงการเรียกนัดประชุมประจำสัปดาห์ หรือ ประชุมประจำเดือน จะได้มีการพูดคุย พบเจอ รายงานการสถานะ แก้ไขปัญหาการทำงานต่างๆ เป็นต้น  รวมถึงคุณต้องสร้างบรรยากาศการในทำงานให้ดี ยิ้มแย้ม ทักทาย อย่าหน้าบึ้งตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงกระตุ้น จูงใจ ให้ทีมงานมีแพชั่นและอยากทำงาน

About the Author

You may also like these